Shana Tova Lyrics

Shana Tova Lyrics

Shana Tova Lyrics

Shana halcha, shana baa
Ani kapai arima
Shana tova lecha, aba
Shana tova lach, ima
Shana tova, shana tova!

Shana tova ledod gibor
Asher al hamishmeret
Ulechol noter, bair, bakfar
Birkat “chazak” nimseret
Shana tova, shana tova!

Shana tova, tayas amitz
Rochev bimrom shamaim
Verov shalom malach ivri
Ose darko bamaim
Shana tova, shana tova!

Shana tova lechol amel
Banir vegam bamelet
Shana tova umetuka
Lechol yalda vayeled!
Shana tova, shana tova!

Video